Zásady ochrany osobních údajů

1. Tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů stanovují pravidla pro zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu skin79-sklep.pl (dále jen: „Internetový Obchod”). 

 

2. Majitelem a zároveň Správcem Osobních údajů je MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. se sídlem v Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 118D, DIČ: 7712903630, IČO: 381800573, BDO 000411203, zapsaná do Rejstříku Podnikatelů Národního Soudního Rejstříku vedeném Okresním Soudem v Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Obchodní Soud XX XX Ekonomické Oddělení Okresního Soudu, dále jen MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K.


3. Osobní údaje shromažďované MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. prostřednictvím Internetového Obchodu jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (UE) 2016/679 ze dne středa 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o osobních údajů) (obecné nařízení o osobních údajů) dále jen GDPR-


4. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. má na starosti zachovávání zvláštní opatrnosti v ochraně osobních údajů Nakupujících, kteří navštěvují Internetový obchod.

§ 1 Typ zpracovávaných osobních údajů, účely zpracování a právní základ


1. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K., shromažďuje informace o fyzických osobách, které podnikají právní kroky, které přímo nesouvisejí s jejich činnostmi, o fyzických osobách vykonávajících hospodářské činnosti jejich vlastním jménem nebo profesní a fyzické osoby zastupující právnické osoby nebo organizační složky, které nejsou právnickými osobami, kterým zákon uděluje způsobilost k právním úkonům, dále společně označované jako Kupující.


2. Osobní údaje Kupujících se shromažďují v případě:

a) registrace účtu v Internetovém Obchodě za účelem vytvoření individuálního uživatelského účtu a jeho správy. Právním základem je plnění smlouvy o poskytování služeb týkající se Uživatelského účtu podle (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
b) uzavírání objednávek v Internetovém Obchodě za účelem provedení kupní smlouvy. Právním základem je plnění smlouvy o poskytování služeb týkající se Uživatelského účtu je podle (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
c) odběru informačního (Newsletter) za účelem plnění smlouvy, jejímž předmětem je elektronicky poskytovaná služba. Právním základem je plnění smlouvy o poskytování služeb týkající se Newsletteru je podle (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
d) používání služby kontaktního formuláře v Internetovém Obchodě za účelem plnění smlouvy elektronickou formou. Právním základem je plnění smlouvy o poskytování služeb týkající se kontaktního formuláře podle (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);                                                                                   e) používání služby vystavit recenze, za účelem plnění smlouvy, jejímž předmětem je elektronicky poskytovaná služba. Právním základem je plnění smlouvy o poskytování služeb týkající se vystavení recenzí podle (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).


3. Při registraci účtu v Internetovém Obchodě Kupující poskytuje:
a) e-mailovou adresu;
b) jméno a příjmení;
c) telefonní číslo.


4. Při registraci účtu v Internetovém Obchodě nastaví Kupující individuální heslo pro přístup k jeho účtu.  Kupující může heslo později změnit za podmínek uvedených v §5.
5. Při zadávání objednávky v Internetovém Obchodě Kupující poskytne následující údaje:
a) e-mailovou adresu;
b) adresní údaje:
c) PSČ a město;
d) ulici a číslo domu / bytu.
e) jméno a příjmení;
f) telefonní číslo.


6. V případě Podnikatelů se výše uvedený rozsah údajů dále rozšiřuje o:
a) Podnikatelský subjekt;
b) daňové identifikační číslo.


7. Při používání služby Newsletter Kupující uvádí:
a) e-mailovou adresu;
b) telefonní číslo.


8. Při používání služby kontaktního formuláře zákazník poskytuje následující údaje:
a) e-mailovou adresu;
b) jméno a příjmení
 


9. Při používání služby kontaktního formuláře Kupující poskytuje následující údaje: 

a) e-mailovou adresu;
b) přezdívku/přihlašovací jméno.


10. Při používání Internetové stránky obchodu lze stahovat další informace, zejména: IP adresu přidělenou počítači Kupujícího nebo externí IP adresu poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému.


11. Navigační data mohou být také shromažďována od Kupujících, včetně informací o odkazech a odkazech, na které se rozhodnou kliknout, nebo o jiných činnostech prováděných v Internetovém Obchodě.  Právním základem je oprávněný zájem podle (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) spočívající v usnadnění využívání elektronických služeb a zlepšení funkčnosti těchto služeb.

 

12. Za účelem určení, vymáhání a vymáhání reklamací mohou být některé osobní údaje poskytnuté Kupujícím zpracovány v rámci používání funkcí v Internetovém Obchodě, jako jsou: jméno, příjmení, údaje týkající se využívání služeb, pokud nároky vyplývají ze způsobu, jakým zákazník používá ze služeb, další údaje potřebné k prokázání existence nároku, včetně rozsahu utrpěné škody.  Právním základem je oprávněný zájem podle (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) spočívající v určení, vyšetřování a vymáhání pohledávek a v obraně proti nárokům v řízení před soudy a jinými státními orgány.


13. Předávání osobních údajů společnosti MSG TRADE SP Z O.O. SP. K. je dobrovolný v souvislosti s uzavřenými kupními smlouvami nebo poskytováním služeb prostřednictvím Internetové stránky obchodu, ale s touto rezervací,
že neposkytnutí údajů uvedených ve formulářích v procesu Registrace zabrání Registraci a vytvoření Zákaznického Účtu, a pokud je objednávka vytvořena bez registrace Zákaznického Účtu
a realizace objednávky Objednávajícího.

14. V případě předání osobních údajů společnosti ING Bank Śląski S.A. („Banka”) v souvislosti s:

- poskytováním bankovních služeb poskytujících infrastrukturu pro zpracování pro Internetový Obchod (právní základ:
čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

- obsluha a vyúčtování plateb provedených zákazníky Internetového Obchodu prostřednictvím internetu pomocí platebních nástrojů Banky
(právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

- za účelem ověření ze strany Banky řádného plnění smluv uzavřených s Internetovým Obchodem, zejména za účelem zajištění ochrany zájmů plátců v souvislosti s jejich reklamacemi (právní základ:
čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

15. V případě předání osobních údajů společnosti Twisto Polska sp. z o.o v souvislosti s možností nabídnout platbu za zakoupené zboží nebo službu Twisto Polska sp.z o.o. V rámci příkazní smlouvy, která se týká služby „Koupit s Twisto“ a její zpřístupnění prostřednictvím Internetového Obchodu, jakož i k ověření společností Twisto Polska Sp. z o.o. řádného plnění těchto příkazních smluv (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení).

 


§ 2 Komu jsou osobní údaje předány a po jakou dobu budou uchovávány?


1. Osobní údaje Kupujícího jsou předávány poskytovatelům služeb, které používá společnost MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. k řízení Internetového Obchodu Poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje předávány, v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech, nebo podléhají pokynům MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. pokud jde o účely a metody zpracování těchto údajů (zpracovatelů) nebo nezávisle definují účely a způsoby jejich zpracování (Správci).
a) Zpracovatelské subjekty MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. používá dodavatele, kteří zpracovávají osobní údaje pouze na základě pokynů ze strany MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. Patří sem poskytovatelé hostingových služeb, účetních služeb, marketingových systémů, systémů pro analýzu pohybu Internetového Obchodu, systémů pro analýzu účinnosti marketingových kampaní;
b) Správci MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. používá dodavatele, kteří nejednají pouze na základě pokynů a stanovují účel a způsoby použití osobních údajů Kupujících sami.  Poskytují elektronické a bankovní platební služby.


2. Umístění. Dodavatelé služeb mají sídlo v Polsku a dalších zemích Evropského Hospodářského Prostoru (EHP).


3. Osobní údaje Kupujících jsou uchovávány:
a) Pokud je základem pro zpracování osobních údajů souhlas se zpracováváním osobních údajů Kupujícího MSG TRADE SP.  Z O.O. SP. K. tak dlouho, než bude dovolán souhlas a po odvolání souhlasu odpovídajícího promlčecí lhůtě k uplatnění nároku, který může společnost MSG TRADE SP uplatnit. Z O.O. SP. K. a co proti němu lze vznést. Pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak, trvá promlčecí lhůta šest let a v případě nároků na pravidelné finanční plnění a nároků souvisejících s podnikáním – tři roky.
b) Pokud je základem pro zpracovávání osobních údajů plnění smlouvy, potom osobní údaje Kupujícího zpracovává MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. tak dlouho, jak je to nezbytně nutné pro plnění smlouvy, a po uplynutí této doby po dobu odpovídající promlčecí lhůtě nezbytné k uplatnění nároku. Pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak, trvá promlčecí lhůta šest let a v případě nároků na pravidelné finanční plnění souvisejících s obchodní činností tři roky.


4. V případě nákupu v Internetovém Obchodě, mohou být osobní údaje přemístěny Kupujícím v závislosti na níže uvedeném subjektu určeném k doručení objednaného zboží:
a) kurýrní společnosti;
b) Poczta Polska S.A. se sídlem ve Warszawie.


5. Pokud si Kupující zvolí způsob platby prostřednictvím platební brány PayU, budou jeho osobní údaje předávány v rozsahu nezbytném pro provedení platby společností DotPay Sp. z o.o se sídlem v Krakowie (30-552) při ul. Wielickiej 72, zapsané v Rejstříku Podnikatelů vedeném u Okresního soudu Kraków-Śródmieście, XI Ekonomické Oddělení Národního Soudního Rejstříku pod číslem KRS 0000700791.


6. Navigační data mohou být použita k poskytování lepších služeb Kupujícím, statistické analýze dat a také k přizpůsobení Internetového Obchodu požadavkům Kupujících, jakož i správě Internetového obchodu.


7. V případě, že se Kupující přihlásí k odběru Newsletteru na svou e-mailovou adresu MSG TRADE SP.  Z O.O. SP. K. bude zasílat elektronické zprávy obsahující obchodní sdělení týkající se akcí a nových produktů dostupných v Internetovém Obchodě.


8. V případě žádosti směřované MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. zpřístupní osobní údaje pověřeným státním orgánům, zejména organizačním složkám Státního zastupitelství, Policii a Předsedovi Úřadu pro Ochranu Osobních Údajů, Předsedovi Úřadu pro Hospodářskou Soutěž a Ochrany Spotřebitele nebo Předsedovi Rady Telekomunikačního Úřadu 

9. V souvislosti se zpracováním osobních údajů mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny prostřednictvím Internetového Obchodu rovněž dalším odběratelům nebo kategoriím odběratelů osobních údajů, jako například:

 PayLine Sp. z o.o se sídlem v Gdańsku při ul. Norwida, PSČ: 80-280, KRS: 0000227278. v rozsahu nezbytném pro zpracování platby za objednávku. Kupující má právo požádat Správce o přístup k osobním údajům, jejich opravu a odstranění. Poskytování osobních údajů je dobrovolné a zároveň nezbytné k používání Internetové Stránky.


1. Internetový Obchod používá malé textové informace ve formě textových souborů tzv. cookies. Společnost MSG TRADE SP. tyto soubory ukládá Z O.O. SP. K. na koncovém zařízení osoby navštěvující Internetový Obchod, pokud bude mít Váš internetový prohlížeč použití cookies povoleno. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které pochází, svou „dobu vypršení platnosti“ a náhodně vybrané číslo identifikující tento soubor.  Informace shromážděné pomocí tohoto typu souborů pomáhají společnosti MSG TRADE SP Z O.O. SP. K. přizpůsobit nabídku produktů individuálním preferencím a skutečným potřebám lidí navštěvujících Internetový Obchod.  Umožňují také vytvořit obecné statistiky návštěv nabízených produktů v Internetovém Obchodě.


2. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. používá dva různé typy souborů cookies:

a) Dočasné soubory cookie. Jedná se dočasné soubory cookie, které ve Vašem zařízení zůstanou, dokud neopustíte Internetové stránky (pod dobu relace); Tento mechanismus neumožňuje cookies stahovat žádná osobní data ani důvěrné informace z počítačů Kupujících.
b) Trvalé soubory cookie. Tyto soubory cookie zůstávají ve Vašem zařízení mnohem déle, nebo dokud je ručně nesmažete (doba uložení souboru cookie ve Vašem zařízení bude záviset na době trvání nebo „životnosti“ konkrétního souboru cookie a na nastavení vašeho prohlížeče)


3. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. používá své vlastní cookies za účelem:

a) ověření Kupujícího v Internetovém Obchodě a zajištění relace zákazníka v Internetovém Obchodě (po přihlášení), díky němuž Kupující nemusí znovu zadat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Internetového Obchodu;                                b) analýzy, průzkumu a auditu sledovanosti, zejména pak k vytvoření anonymních  statistik, které pomáhají porozumět tomu, jakým způsobem Kupující používají Stránky Internetové Obchodu. Díky tomu je, možné neustále vylepšovat strukturu a obsah těchto stránek.


4. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. používá externí cookies za účelem:
a) popularizace Internetového Obchodu pomocí sociální sítě Facebook.com (externí správce cookies: Facebook Inc se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku).


5. Mechanismus souborů cookies je bezpečný pro počítače Kupující Internetového Obchodu. Touto cestou se do zařízení Kupujících především nemohou dostat viry nebo jiný nežádoucí nebo škodlivý software. Kupující však mají ve svém prohlížeči možnost omezit nebo zakázat přístup cookies k počítačům. Pokud to použijete bude možné používat Internetový Obchod, kromě funkcí, které svou povahou vyžadují soubory cookie.


6. Níže jsou uvedeny podrobnosti o tom, jak změnit nastavení pro soubory cookie na nejpopulárnějších internetových prohlížečích:
a) v prohlížeči Internet Explorer;
b) v prohlížeči Microsoft EDGE;
c) v prohlížeči Mozilla Firefox;
d) v prohlížeči Chrome;
e) v prohlížeči Safari;
f)  v prohlížeči Opera;


7. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. může rovněž zpracovávat anonymizované provozní údaje (tj. - Protokoly IP adresy, domény) IP adresa identifikuje počítač osoby navštěvující Internetový Obchod jedinečně v celosvětové síti Internet. Protokol IP umožňuje přístup k internetu. Ve většině případů je přiřazen k počítači dynamicky, tj. Mění se při každém připojení k internetu a proto se s ním obvykle zachází jako s neosobní identifikační informace. IP adresu používá MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. při diagnostice technických problémů se serverem, při vytváření statistických analýz (např. určení oblasti, z nichž zaznamenáváme nejvíce návštěv), jako informace užitečné při správě a zlepšování Internetového Obchodu, jakož i pro účely zabezpečení a možné identifikaci přetížených serverů, nežádoucí programy, které automaticky prohlížejí obsah Internetového Obchodu. 

 

8. Internetový Obchod obsahuje odkazy a přesměrování na jiné webové stránky.  MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů, které se na ně vztahují. 

 

§ 4 Práva osob, kterých se tyto údaje netýkají má
1. Právo na odvolání souhlasu – právní základ: Čl. 7 položka 3 GDPR.
a) Kupující má právo odvolat jakýkoli souhlas, který udělil MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K.
b) Odvolání souhlasu nabývá účinku v okamžiku odvolání souhlasu.
c) Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracovávání ze strany společností MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. v souladu se zákonem před jejím odvoláním.
d) Odvolání souhlasu nemá pro Kupujícího žádné negativní důsledky, může však bránit dalšímu využívání služeb nebo funkcí, které v souladu se zákonem MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. může svědčit pouze se svolením.


2. Právo vznést námitku proti zpracování údajů – právní základ: čl. 21 GDPR.
a) Kupující má právo kdykoli a z jakýkoliv příčin v závislosti na dané situaci - vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, včetně profilování, pokud MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. zpracovává svá data na základě oprávněného zájmu, např. reklamě produktů a služeb MSG TRADE SP.  Z O.O. SP. K. vede statistiku používání jednotlivých funkcí Internetového Obchodu a usnadňuje používání Internetového Obchodu, jakož i průzkumy spokojenosti.
b) Rezignace ve formě e-mailové zprávy z přijímání marketingových zpráv týkajících se produktů nebo služeb bude znamenat námitku Kupujícího ke zpracování jeho osobních údajů, včetně profilování pro tyto účely.
c) Pokud se námitka Kupujícího ukáže jako opodstatněná a MSG TRADE SP.  Z O.O. SP. K. nebude mít žádný jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, osobní údaje Kupujícího budou vymazány, pro jejichž zpracování Kupující vznesl námitku.                                      


3. Právo na vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“) má právní základ v: čl. 17 GDPR.
a) Kupující má právo požádat o vymazání všech nebo některých osobních údajů.
b) Kupující má právo požádat o odstranění osobních údajů, pokud:
a. osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo pro které byly zpracovány;
b. odvolal konkrétní souhlas v rozsahu, v jakém byly osobní údaje zpracovány na základě jeho souhlasu;
c. vznesl námitky proti použití jeho údajů pro marketingové účely;
d. osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně;
e. osobní údaje musí být vymazány, aby byly splněny zákonné povinnosti  stanovené Unijním právem nebo právem Členského státu, kterému MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. podléhá;
f. osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
g) Navzdory žádosti o vymazání osobních údajů, v souvislosti se vznesením námitky nebo odvoláním souhlasu, MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. může uchovávat určité osobní údaje do té míry, v jaké je zpracování nezbytné k prokázání, uplatnění nebo obhajobě nároků, jakož i k dodržení zákonné povinnosti vyžadující zpracování podle Unijního práva nebo práva Členského státu, kterému podléhá MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. To se týká zejména osobních údajů jako je: jméno, příjmení, e-mailové adresy, jejichž údaje jsou uchovávány pro účely vyřizování stížností a nároků souvisejících s využíváním služeb MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. nebo dodatečně adresu bydliště / korespondence, číslo objednávky, jejichž údaje jsou uchovávány pro účely posuzování stížností a nároků souvisejících s uzavřenými kupními smlouvami nebo při poskytování služeb.


4. Právo na omezení zpracování osobních údajů – právní základ: čl. 18 GDPR.
a) Kupující má právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.  Podáním žádosti, dokud nedojde k jejímu řešení, bude znemožněno používat vybrané funkce nebo služby, jejichž použití bude mít souvislost se zpracováním osobních údajů, na něž se žádost vztahuje.  MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. nebude odesílat žádné zprávy, včetně marketingových zpráv.
b) Kupující má právo požádat o omezení použití osobních údajů v těchto případech:  
a. když zpochybňuje správnost svých osobních údajů potom MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. omezuje jejich použití po dobu potřebnou ke kontrole správnosti údajů, ale ne déle než po dobu 7 dnů;
b. je-li zpracování údajů nezákonné, namísto vymazání údajů zákazník požádá o omezení jejich použití;
c. pokud osobní údaje přestanou být nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo použity, ale zákazník je potřebuje k prokázání, uplatnění nebo obhajobě nároků;
d. pokud vznesl námitky proti použití jeho údajů potom nastane omezení na dobu potřebnou k posouzení, jestli kvůli zvláštní situaci převažuje ochrana zájmů, práv a svobod zákazníka nad zájmy, které Správce provádí zpracováním osobních údajů Kupujícího.


5. Právo na přístup k osobním údajům – právní základ: čl. 15 GDPR. 

Kupující má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, a pokud tomu tak je, má Kupující právo:
a. získat přístup ke svým osobním údajům;
b. získávat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, o plánovaném období uchovávání údajů o Kupujícím nebo o kritériích pro stanovení tohoto období (při určování plánovaného období zpracování údajů není možné), o právech zákazníka podle GDPR a právo podat stížnost orgánu dozoru ohledně zdroje
tyto údaje o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a zárukách použitých v souvislosti s přenosem těchto údajů mimo Evropskou Unii;
c. získat kopii svých osobních údajů.


6. Právo na opravu osobních údajů – právní základ: čl. 16 GDPR.
 

a) Kupující má právo požádat Správce, aby okamžitě opravil své osobní údaje, které jsou nesprávně uvedeny.  S ohledem na účely zpracování má Kupující právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, včetně předložení dodatečného prohlášení, tak aby žádost směřovala na e-mailovou adresu v souladu s §6 Zásady Ochrany Osobních Údajů. 

 

7. Právo na přenositelnost osobních údajů – právní základ: čl. 20 GDPR.
a) Kupující má právo obdržet své osobní údaje, které poskytl Správci, a poté je zaslat jinému přes sebe vybranému správci osobních údajů. Kupující má také právo požádat Správce, aby osobní údaje zaslal přímo tomuto správci, pokud je to technicky možné. V takovém případě Správce zašle osobní údaje V takovém případě Správce zašle osobní údaje Kupujícího ve formě souboru csv, což je běžně používaný strojově čitelný formát, který umožní zaslat přijatá data jinému správci osobních údajů.

8. V případě, že má Kupující právo vyplývající z výše uvedených práv, MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. vyhoví žádosti nebo ji okamžitě odmítne, nejpozději však do jednoho měsíce po obdržení žádosti.  Pokud však – kvůli složité povaze žádosti nebo počtu žádostí - MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. nebude schopen vyhovět žádosti do jednoho měsíce, splní ji do následujících dvou měsíců a informuje Kupujícího
dříve než do jednoho měsíce od přijetí žádosti, o zamýšleném prodloužení termínu a jeho důvodu. 

 

9. Kupující může Správci podat stížnosti, dotazy a žádosti týkající se zpracování jeho osobních údajů a výkonu jeho práv.


10. Kupující má právo požadovat po MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. poskytnutí kopií standardních smluvních doložek dotaz takovým způsobem uvedeným, který je uvedený v § 8 Zásady Ochrany Osobních Údajů.


11. Kupující má právo podat stížnost Předsedovi Úřadu pro Ochranu Osobních Údajů v souvislosti s porušením jeho práv pro ochranu osobních údajů nebo jiných práv na které má podle GDPR nárok. 

12. Pokud poskytnete Vaše osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Internetovým Obchodem, potom je podmínkou pro uzavření této Kupní smlouvy poskytnutí Vašich osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů v této situaci je dobrovolné, ale následkem neposkytnutí těchto údajů nebude možné uzavřít smlouvu s Internetovým Obchodem.

Pokud poskytnete Vaše osobní údaje za účelem předání Vašich osobních údajů společnosti Twisto Polska sp.z o.o. před uzavřením Kupní Smlouvy o prodeji zboží (nebo služeb) zakoupeného v Internetovém Obchodě je poskytnutí těchto údajů podmínkou pro uzavření Kupní Smlouvy v souvislosti s obchodním modelem přijatým Internetovým Obchodem.

V případě předání Vašich osobních údajů Bance v souvislosti s nakládáním a vyřizováním plateb, které provedete, tak aby mohly být platby zaslané Internetovému Obchodu prostřednictvím internetu pomocí platebních nástrojů, je nutné pro provedení platby poskytnout údaje a platbu potvrdit v Bance

Pokud jsou Vaše osobní údaje předávány bance za účelem ověření řádného plnění smluv uzavřených s Internetovým Obchodem, zejména za účelem zajištění ochrany zájmů plátců v souvislosti s jejich stížnostmi, je nezbytné poskytnout tyto údaje, tak aby bylo možné plnit smlouvu uzavřenou mezi Internetovým Obchodem a bankou.

Pokud jsou Vaše osobní údaje předány Twisto Polska sp.z o.o. v souvislosti s možností nabídnout Vám zaplacení ceny za zboží nebo služby zakoupené pomocí služby Twisto Polska sp.z o.o. V rámci příkazní smlouvy, která se týká služby „Koupit s Twisto“ a její zpřístupnění prostřednictvím Internetového Obchodu, poskytnutí těchto údajů a jejich zpracování za tímto účelem je nezbytné, a to v souvislosti s obchodním modelem přijatým v Internetovém Obchodě a za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Internetovým Obchodem a Twisto Polska Sp. z o.o.

§ 5 Řízení bezpečnosti – heslo
1. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. poskytuje Kupujícím bezpečné a šifrované připojení při odesílání osobních údajů a při přihlašování k Uživatelskému Účtu Kupujícího na Webu. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. používá certifikát SSL vydaný jednou z předních světových společností v oblasti bezpečnosti a šifrování dat přenášených přes internet.


2. V případě, že Kupující, který má založený účet v Internetovém Obchodě a z jakéhokoliv důvodu ztratí přístupové heslo, tak Internetový Obchod mu umožňuje vygenerovat heslo nové.  MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. neposílá informaci s připomenutím hesla Heslo je uloženo v zašifrované podobě takovým způsobem, který znemožňuje jeho čtení.  Chcete-li vygenerovat nové heslo, zadejte e-mailovou adresu do formuláře dostupného pod tímto odkazem „Nepamatujete si heslo“ uvedené ve formuláři pro přihlášení k účtu v Internetovém Obchodě? Kupující obdrží na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo uloženou při poslední změně uživatelského účtu elektronickou zprávu obsahující přesměrování na předem určený formulář, který je dostupný na Internetových Stránkách Obchodu, kde si Kupující bude moci nastavit nové heslo. 

 

3. MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. nikdy neposílá žádnou korespondenci, včetně elektronické korespondence, s žádostí o přihlašovací údaje, zejména potom heslo pro přístup k Uživatelskému Účtu.   

 

§ 6 Změny v Zásadách Ochrany Osobních Údajů

1. Zásady Ochrany Osobních Údajů mohou být změněny, o této informaci MSG TRADE SP. Z O.O. SP. K. řádně poinformuje Kupující a to se 7denním předstihem.
2. Datum poslední změny 28.05.2018